УДК 69:002;69.059

 

Григоровський П.Є.

к.т.н., перший заступник директора ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», м. Київ

 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ МОДЕЛЮВАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БУДІВЕЛЬ,

СПОРУД І ТЕРИТОРІЇ ЗАБУДОВИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ

 

Анотація. У статті наведено алгоритм моделювання комплексного процесу визначення параметрів будівель, споруд і території забудови інструментальними методами… [Обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків].

Ключові слова: визначення параметрів будівель, споруд і території забудови, інструментальні методи, технологія і організація вимірювальних робіт на усіх етапах життєвого циклу.

 

Постановка проблеми

Аналіз останніх досліджень

Мета роботи

Результати досліджень

Висновки…

 

Література

  1. Басараб В.А. Дослідження полічастотного режиму коливань робочого органу електромагнітної ударно-вібраційної установки. Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. Київ : КНУБА. С. 182–187.

[…]

 

References

  1. Basarab, V. (2018). Doslidzhennia polichastotnoho rezhymu kolyvan robochoho orhanu elektromahnitnoi udarno-vibratsiinoi ustanovky [Investigation of the polyfrequency mode of oscillation of the electromagnetic shock-vibration unit]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 34, 182–187.

[…]

 

 

DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC STRUCTURE OF SIMULATION OF COMPLEX PROCESS OF DETERMINATION OF PARAMETERS

OF BUILDINGS, STRUCTURES AND TERRITORY OF BUILDING

BY INSTRUMENTAL METHODS

 

Abstract. In the article the algorithm of modeling of complex process of determination of parameters of buildings, constructions and territory of building by instrumental methods…[Обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків].

Key words: definition of parameters of buildings, structures and building area, instrumental methods, technology and organization of measuring works at all stages of the life cycle.

 

P.Ye. Grygorovskyi

Ph.D., First Deputy Director of the State Enterprise "Scientific Research Institute of Building Production", Kyiv